Darbinieku vai personāla vadība ir plašs darba lauks, kas ietver sevī visas vadītāja kompetences un prasmes. Līdz ar to, atkarībā no dalībnieku vajadzībām, iespējams dažādi grupēt un kombinēt šajā sadaļā ietilpstošās apakštēmas. Kā svarīgākās būtu minamas:

Tā kā šajos semināros vienmēr liels uzsvars tiek likts uz praksi, tajos ir paredzēti praktiskie uzdevumi un lomu spēles, kas veicina nepieciešamo prasmju iegūšanu un trenēšanu.

** - „Sarežģītie darbinieki” un kā ar viņiem strādāt. Situācija, kad kādam darbiniekam ir īpaši grūti atrast pieeju, ir pazīstama katram vadītājam. Šī tēma dos iespēju apzināt vairākas metodes un palīdzēs veidot sistemātisku pieeju darbam ar sarežģītajiem darbiniekiem. Papildus pievienoto vērtību dod iespēja dalīties un pārņemt citu vadītāju pieredzi. Semināra noslēgumā dalībnieki izveido savu individuālo darba plānu – kā ieviest apgūto savā darbā.